ข้ามไปยังเนื้อหา

เอกสารและค่าใช้จ่ายสำหรับแรงงานต่างด้าว ที่ต้องยื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ปีล่าสุด 2017

กันยายน 11, 2017

หลังจากยื่นขอตรวจร่างกายแล้ว ทางโรงพยาบาลจะนัดตรวจร่างกาย

 เมื่อตรวจร่างกายเสร็จ ทางโรงพยาบาบจะนัดรับใบรับรองแพทย์

ตามปกติ จะได้รับใบรับแพทย์มา ๒ ใบ เพื่อเอาไว้ยื่นกับ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และ สำนักจัดหางาน

เอกสารที่ต้องยื่น ตม. เรียกว่า เอกาสารยื่นขอรับการตรวจลงตรา (กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา)

 1. แบบคำร้องขอการตรวจลงตรา
 2. แบบ สตม.22
 3. หนังสือรับทราบแนวทางการปฏิบัติ การห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร
 4. สำเนาบัตรสีชมพู หน้า หลัง (พร้อมตัวจริง)
 5. สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมตัวจริง)
 6. ใบรับรองแพทย์
 7. สำเนาใบโควต้าปีปัจจุบัน ที่ยังไม่หมดอายุ
 8. สำเนาบัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้านนายจ้าง
 9. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว  ๑ ใบ (หน้าตรง ไม่สวมหมวก และ แว่นตา)

กรณีที่นายจ้างไม่ได้มาด้วยตนเอง

 1. หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรสแตมป์ ๑๐ บาท
 2. สำเนาบัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้านผู้รับมอบอำนาจ

กรณีวันมายื่นเอกสาร ถ้านำลูกจ้าง ตามพาสปอร์ตที่นำมายื่น มาด้วย จะเสียค่า บริการ คนล่ะ 500 บาท

กรณีที่ลูกจ้างไม่มา จะเสียค่าบริการให้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง คนล่ะ 1100 บาท

(แต่ท่านจะได้รับใบเสร็จจากสำนักตรวจคนเข้าเมืองแค่ 500 บาท น่ะค่ะ) 

เมื่อยื่นเอกสารทีสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ก็รอเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประทับลงวีซ่าให้

ให้เอาเล่มพาสสปอร์ตที่ได้มาถ่ายเอกสารทุกหน้าที่มีตราประทับ เพื่อเตรียมไปยื่นกับสำนักจัดหางาน

คำแนะนำเอกสารที่มายื่นที่สำนักตรวจคนเข้าเมือง ห้ามใช้กระดาษรีไซเคิลมาถ่ายเอกสาร

และตอนนี้ ใครจะมาสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ปทุมธานี ตอนนี้ ย้ายมาอยู่ ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย เข้าทางสำนักจัดหางานปทุมธานี หรือ วัดเสด็จ

 

ข้อสังเกตุ การประสานงาน ระหว่าง สำนักจัดหางานปทุมธานี และ สำนักตรวจคนเข้าเมืองปทุมธานี องค์กรทั้งสอง ไม่ได้ประสานงานกันเท่าที่ควร

เพราะเรื่องเอกสารของต่างด้าวที่ต้องยื่นที่สำนักตรวจคนเข้ามเมืองปทุมธานี เจ้าหน้าที่สำนักจัดหางานปทุมธานี ไม่ทราบว่าต้องใช้อะไรบ้าง ต้องไปสอบถามกับทาง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

และเมื่อ สำนักงานตรวจคนเข้ามเมือง ย้ายมาจากสามโคก มาที่ทำการแห่งใหม่ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานจัดหางาน ก็พึ่งรู้จากคนไปทำเรื่องว่า สำนักตรวจคนเข้าเมือง ย้ายมาที่ใหม่แล้ว

 

เขียน ณ วันที่ 1 Sept 2017

 

เอกสารที่ต้องใช้ยื่น ตรวจคนเข้าเมือง สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ทำการพิสูจน์สัญชาติแล้ว 2017

 

หนังสือรับทราบแนวทางการปฏิบัติการห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร

คำร้องขอรับการตรวจลงตรา

แบบ สตม.2

 

 

 

 

Advertisements

From → Uncategorized

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: